ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News កំពុងផ្សាយព័ត៌មានថ្មីៗតាមរយៈទូរទស្សន៍ Smart​ TV រៀងរាល់មួយម៉ោងម្តង ផ្សាយពេញ២៤ម៉ោង

ទស្សនាផ្សាយផ្ទាល់ (Live) ! សរុបព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំ ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ផ្សាយចាប់ពីម៉ោង ៧-៩យប់តាមរយៈទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Smart TV នៅតាមគេហដ្ឋាន

ម៉ោង១០យប់នេះទូរទស្សន៍ Fresh News កំពុងចាក់ផ្សាយភាពយន្ត Hollywood រឿង «Ready »